Barn_1200x500.jpg

Nye norske retningslinjer for diagnostikk og oppfølging hos barn

Det er utarbeidet nye norske  retningslinjer for diagnostikk og oppfølging av cøliaki hos barn, på grunnlag av europeiske retningslinjer fra 2012. Her legges det blant annet opp til at fastlegene kan overta oppfølgingen av barn.

I retningslinjene, som er publisert på helsebiblioteket.no, er det åpnet for at barn med klassiske cøliakisymptomer og antistoffer forhøyet mer enn ti ganger øvre grense kan få diagnosen uten biopsi. Dagens diagnostikk er fortsatt helt avhengig av inntak av gluten siden både blodprøver og biopsier blir normale i løpet av kort tid på glutenfritt kosthold. Etter at diagnosen er stilt må barnet spise glutenfritt resten av livet, men glutenfri havre tillates nå fra begynnelsen. Det anbefales å kutte ut laktose i en periode (2-3 måneder) hvis barnet reagerer på det. Kan gjeninnføres når tarmen er helet.

Fastlege kan ta over oppfølging
Det anbefales minst én kontroll hos barnelege 4-6 måneder etter diagnostisering. Tidligere har regelen vært årlig oppfølging hos barnelege, men dersom symptomene er borte, og blodprøvene er normale, vil det være tilstrekkelig med kontroll annet hvert år. Fastlegen kan ta over denne oppgaven dersom det ikke foreligger spesielle forhold. Lokale hensyn vil ha betydning for hvordan dette organiseres, så snakk med fastlegen din. Det kan være at fastlegen ikke har kunnskap om dette, så henvis til de nye retningslinjene på www.helsebiblioteket.no. Det anbefales at barnet går til kontroll annet hvert år for å måle veksten og sjekke ut eventuelle symptomer frem til etter puberteten. Ved tegn til svikt i glutenfritt kosthold eller tvil omkring diagnosen, er ny henvisning til barneavdeling rimelig.

Om de nye retningslinjene
De nye norske retningslinjene er bearbeidet for norske forhold ved Norsk barnelegeforening og fagrådet i Norsk cøliakiforening. Det som står beskrevet om diagnostikk, er basert på ESPGHANs* offisielle retningslinjer fra 2012. Retningslinjene har blitt oversatt og forsøkt gjort lett tilgjengelig for alle norske leger da de færreste leser ESPGHANs tidsskrift JPGN**, og kan sette seg inn i retningslinjene. De norske retningslinjene omtaler i tillegg tvilstilfeller og ekstradiagnostikk – og ikke minst oppfølging, som det ikke finnes felles europeiske retningslinjer for.
NCFs generelle retningslinjer for diagnostisering og oppfølging er under revidering, og vil bli lagt ut på ncf.no innen kort tid.

* The European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition
** Journal of Paediatric Gastroenterology and Nutrition
 

Klikk på logoene for mer info