Barn_1200x500.jpg

Rettigheter i skole/SFO og barnehage

Hvilke rettigheter har barn med cøliaki i skole/SFO og barnehage?

Opplæringsloven

Det er kommunene som skoleeier som har ansvaret for at barn og unge får oppfylt retten til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven. For at opplæringsretten skal være reell for alle elever, må skolen så langt som mulig legge til rette for elever med særskilte helsebehov. Det følger av opplæringsloven § 1-3 at opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev. For elever med glutenintoleranse vil det innebære en tilpasset tilrettelegging av opplæringen i faget Mat og helse.

Etter opplæringsloven § 10-8 har skoleeier ansvaret for at skolene har riktig og nødvendig kompetanse. Det betyr at skoleeier har ansvaret for lærernes etter- og videreutdanning. Skoleeier har altså ansvaret for at lærerne har nødvendig kompetanse til å tilrettelegge for alle elevene; også for elever med glutenintoleranse og allergier.

Faget Mat og helse

Skolene må ta hensyn til den utfordringen det er at elever har glutenintoleranse eller allergier, og har plikt til å legge til rette for dette så langt det er mulig innen den ordinære opplæringen. I arbeidet med tilretteleggingen er det viktig med god dialog mellom skole og elev/foreldre. Dersom skolen skal kunne tilrettelegge elevens opplæring i Mat og helse så forutsetter dette at skolen er kjent med elevens helseproblemer. For å kunne oppfylle kompetansemålene i læreplanen i Mat og helse må skolen ha kjennskap og tilgang til matvarer eleven kan spise. Det er foreldre eller andre foresatte som i kraft av foreldreansvaret må sørge for at skolen får de opplysninger som er nødvendige for å kunne ivareta opplæringsansvaret på best mulig måte for elever med særskilte helseproblemer.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §16 gir barn med nedsatt funksjonsevne rett til egnet individuell tilrettelegging av det kommunale barnehagetilbudet for å sikre likeverdige utviklings- og aktivitetsmuligheter. I tillegg gir diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §17 elever og studenter med nedsatt funksjonsevne ved skole- og utdanningsinstitusjoner rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Personer med glutenintoleranse omfattes av begrepet nedsatt funksjonsevne.

Se også:
Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen. Retningslinjene er tredelte og omfatter barneskole og SFO, ungdomsskole og videregående skole.

Se også Helsedirektoratets veiledere Miljø og helse i skolen og Miljø og helse i barnehagen.

Klage

Opplever du at du har gitt beskjed om dine behov uten at skolen tar høyde for disse er det viktig at du først klager direkte til skolen ved rektor.

Videre dersom eleven/foreldrene fortsatt mener at opplæringsrettighetene ikke blir oppfylt i henhold til opplæringslovens og læreplanverkets bestemmelser, må dette tas opp med fylkesmannen i det aktuelle fylket. Det er fylkesmannen som er klageinstans og tilsynsmyndighet etter opplæringsloven, og som skal gi råd og veiledning i spørsmål om opplæringsloven og forskriftene til loven.

Dersom du mener barnehagen/skolen/SFO ikke tilrettelegger i henhold til diskriminerings -og tilgjengelighetsloven er fylkesmannen klageinstans. Er du misfornøyd med fylkesmannens håndtering av din klage, kan du ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), for videre veiledning. LDO kan gi en uttalelse om retten til individuell tilrettelegging er overholdt.